Sposób przyznawania punktów.
 

Wynik kandydata stanowić będzie suma punktów przyznanych mu za:

 • egzamin gimnazjalny - zgodnie z poświadczoną przez OKE liczbą punktów - razem-do 100 punktów,

 • oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego oraz trzech przedmiotów wybranych przez kandydata spośród następujących:

  język obcy (tylko jeden) historia 
  matematyka wos
  biologia fizyka
  geografia chemia

Oceny punktowane są następująco:

celujący  15 punktów
bardzo dobry 13 punktów
dobry 10 punktów
dostateczny 6 punktów
dopuszczający 0 punktów

razem - do 60 punktów.

  • poświadczone wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia danego kandydata:

   • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 10 pkt,

   • udział na szczeblu co najmniej wojewódzkim w konkursach i olimpiadach organizowanych przez Kuratora Oświaty z następujących przedmiotów: j. polskiego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, historii, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego, j. białoruskiego, j. francuskiego - finalista wojewódzki11 pkt, finalista ponadwojewódzki-12 pkt.

   • osiągnięcia sportowe i artystyczne (pierwsze trzy miejsca lub wyróżnienie, tylko szczebel najwyższy, sumuje się osiągnięcia z różnych konkursów i zawodów - do 7 pkt.) w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty
    Szczebel:
powiatowy 4 pkt wojewódzki 5pkt
ponadwojewódzki 6pkt ogólnopolski 7 pkt

 

  • zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc lub uzyskanie wyróżnienia na szczeblu najwyższym w innych konkursach - do 6 pkt.
   Szczebel:
   powiatowy 3 pkt wojewódzki 4pkt
   ponadwojewódzki 5pkt ogólnopolski 6 pkt
  • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w różnych formach wolontariatu, lub środowiska szkolnego - 5 pkt.
Razem- do 40 punktów.

Łącznie w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać do 200 punktów.

JSN Teki template designed by JoomlaShine.com